Naituyang iti umuna a flag raising activity ti Munisipio ti Bauang idi Nobiembre 3, 2020 babaen iti Facebook Live kalpasan iti nasurok  innem a bulan  a panakaibinbin daytoy maigapu iti pandemia.

Bayat ti pannakaituyang ti aktibidad, inparang ti Values Reformation Officer Daisy A Sayangda ti umuna a Core Value- kappia.

Inbinsa-binsay ni Sayangda dagiti abilidad a naipasidong iti nasao a galad.

Kabayatanna, naiparang met ti situasion ti munisipio babaen ken Mayora Menchie C. Lomboy- de Guzman. Maipalagip a ni de Guzman ket maysa a doktor ket nasisita kaniana a tarabayen dagiti  tattao nga inda masakupan aglalo ita a panawen ti pandemia.

Dinar-ayan dagiti opisial ti munisipio, mangidadaulo ti ili ken dagiti pulis, bumbero ken jail  guard ti nasao a ganuat. [PIAS-CP]